Reklamační řád

 
 
 
Hodinky > Reklamační řád
 

Reklamační řád internetového obchodu www.hodinkyplanet.sk

upravující reklamační podmínky mezi provozovatelem / prodávajícím a objednatelem / kupujícím (dále jen "RP")

Úvodní ustanovení.


1. Provozovatelem (prodávajícím) v internetovém obchodě www.hodinkyplanet.cz je HODINKY PLANET s.r.o., Mariánske námestie 32, 010 01 Žilina, Slovenská republika . Poštovní adresa pro Českou republiku: P. O. BOX 10, Hodinky Planet s.r.o., Jablunkov 73991.

2. Objednatelem (kupujícím) v internetovém obchodě je každá fyzická nebo právnická osoba, která odešle elektronický formulář s objednávkou zboží (produktu / ů nebo služby / žeb).

3. Tento Reklamační řád upravuje právní vztahy mezi provozovatelem a objednatelem, při vyřizování reklamací týkajících se správnosti a kvality zboží a služeb poskytovaných provozovatelem.

4. Reklamací pro účely tohoto reklamačního řádu se rozumí objednatelem uplatněné právo z odpovědnosti za vady zboží nebo služeb poskytovaných objednatelem, kterým se požaduje určitá náprava, nebo náhrada za vadné plnění, resp. neplnění předmětu smlouvy.
 


Postup vyřizování reklamací.


1. Ve smyslu tohoto RP, může oprávněná osoba uplatnit reklamaci osobně, písemně, nebo elektronickou poštou.

2. Z reklamace musí být zřejmé zejména:

• kdo reklamaci podává (jméno, příjmení, adresa trvalého pobytu) a označení zboží,

• předmět reklamace, případně čeho se objednatel domáhá,

• komu je reklamace určena,

• datum podání reklamace,

• podpis objednavatele nebo podpis oprávněné osoby spolu s plnou mocí.

3. V případě podání reklamace elektronickou poštou, faxem nebo písemně Oprávněnou osobou jménem objednavatele musí být k reklamaci přiloženy plnou moc k zastupování objednatele ve věci reklamácie.Tovar určen k reklamaci může být doručen osobně, zasláno poštou nebo kurýrem na adresu provozovny společnosti. Zboží zaslané na dobírku nebude převzato. Doporučuje se zboží pojistit.

4. Pokud reklamace neobsahuje náležitosti uvedené v bodě 2. tohoto článku bude považována za neoprávněnou.

5. Lhůta pro vyřízení reklamace je nejvíce 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Objednatel vydá klientovi o vyřízení reklamace písemný doklad.

6. Uplatněním reklamace se rozumí den uplatnění reklamace objednatelem. Za den uplatnění reklamace se považuje:

• při poštovních zásilkách - den doručení reklamace do sídla provozu HODINKY PLANET, s.r.o.

• při osobním doručení - datum na kopii reklamace, kterým potvrdí příjemce doručení

• při doručení elektronickou poštou - den doručení elektronické poštovní zprávy na adresu elektronické pošty příjemce.

Reklamace prosíme zasílat na adresu: P. O. BOX 10, Hodinky Planet s.r.o., Jablunkov 73991.
 

7. O reklamaci bude rozhodnuto ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. V odůvodněných případech, zejména pokud se vyžaduje složité technické zhodnocení stavu výrobku, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po uplynutí lhůty 30 dnů má objednatel právo od smlouvy odstoupit nebo má právo na výměnu za nový výrobek.
O výsledku reklamace bude objednatel informován bezprostředně po ukončení reklamačního řízení telefonicky a zároveň mu bude doručen prostřednictvím e-mailu, resp. doporučenou poštou reklamační protokol.

8. Ostatní právní vztahy mezi provozovatelem a objednatelem výslovně neupravené tímto Reklamačním řádem se budou řídit příslušnými ustanoveními jednotlivých smluv uzavřenými mezi provozovatelem a objednatelem, příslušnými ustanoveními obecně závazných právních předpisů platných na území České republiky.

9. Provozovatel je oprávněn tento reklamační řád z důvodu změn právních předpisů a podnikatelského prostředí kdykoliv měnit nebo doplňovat. Provozovatel určí zveřejněním na své stránce aktuální znění Reklamačního řádu.
 

Tento RP nabývá platnosti a účinnosti od 13.09.2013 a plně nahrazuje předchozí RP. Provozovatel si vyhrazuje právo změnit RP i bez předchozího upozornění.